Pam mae angen i mi gofrestru?

Mae angen i gynrychiolwyr gofrestru er mwyn ein galluogi i'w darparu â'r credlythyrau cywir pan fyddant yn cyrraedd. Mae'r wybodaeth y byddwch yn ei darparu hefyd yn ein helpu â phethau fel anghenion dietegol a mynediad. Rhaid i bawb sy'n mynychu Cynhadledd UCM Cymru fod wedi cofrestru. Rhaid i chi, neu rywun sy'n gweithredu ar eich rhan, eich cofrestru chi ar gyfer Cynhadledd UCM Cymru; ni allwn wneud hyn ar eich rhan.

 

Erbyn pa bryd sydd angen i mi gofrestru?

Rhaid i bawb sy'n mynychu Cynhadledd UCM Cymru fod wedi cofrestru erbyn 5yh ar 27 Chwefror 2017.

 

Sut ydw i'n cofrestru?

Cofrestrwch ar-lein yma erbyn 5yh ar 27 Chwefror 2017.

 

Oes llety'n cael ei gynnwys?

Oes. Noder bod rhaid i chi ddewis yr opsiynau cywir wrth gofrestru, ac ni allwn sicrhau y bydd llety ar gael oni fyddwch yn cofrestru erbyn y dyddiad cau.

 

Ydw i'n gallu cofrestru ar ran rhywun arall?

Ydych. Yn aml, mae aelodau staff Undebau Myfyrwyr yn cofrestru eu holl ddirprwyaeth. Os mai dyma yw'r achos, gwnewch yn sicr fod yr holl wybodaeth sy'n perthyn i'r cynrychiolwyr yn eich meddiant cyn cofrestru. Hefyd sicrhewch eich bod yn cynnwys eu cyfeiriadau e-bost wrth gofrestru fel y gallwn gyfathrebu'n uniongyrchol â nhw.

 

Sawl cynrychiolydd gaiff fy Undeb eu hanfon?

Dyma’r nifer o gynrychiolwyr y gall Undeb Myfyrwyr eu hanfon i Gynhadledd UCM Cymru. Mae hwn yn seiliedig ar y nifer o fyfyrwyr sy'n perthyn i'r sefydliad. Gallwch ganfod mwy yma.

 

Beth yw cod diogel fy Undeb?

Mae Llywydd a Phrif Weithredwr/Rheolwr Cyffredinol eich Undeb Myfyrwyr, neu unigolyn cyfrifol arall, wedi cael eu darparu â chod diogel ar gyfer eich Undeb. Byddwch angen y cod diogel i gofrestru, ac i gyflwyno enwebiadau a chynigion. Os ydyn nhw wedi colli neu anghofio'r cod diogel, gofynnwch iddynt i gysylltu â customerservices@nus.org.uk.

 

Beth ydw i'n ei wneud os ydw i dan 18 oed?

Os ydych chi dan 18 oed ac yn cofrestru ar gyfer Cynhadledd UCM Cymru, gwnewch yn sicr eich bod yn dilyn gweithdrefnau cywir eich Undeb Myfyrwyr, ac yn dod â gwarchodwr gyda chi os mai dyna sydd ei angen. Bydd hefyd angen i chi gwblhau ffurflen gydsyniad rhieni/gwarcheidwad UCM.

 

Os ydw i wedi methu'r dyddiad cau ar gyfer cofrestru. Beth sydd i angen i mi ei wneud?

Rydym yn gofyn i chi gofrestru cyn y dyddiad cau er mwyn i ni gael digon o amser i baratoi eich credlythyrau a'r holl adnoddau y byddwch chi eu hangen i allu mynychu Cynhadledd UCM Cymru a chyfranogi'n effeithiol. Nid ydym fel arfer yn caniatáu cofrestru hwyr. Gallwch gysylltu â conference@nus-wales.org.uk os ydych chi wedi methu'r dyddiad cau neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

 

Mae gen i gwestiwn arall sydd heb ei ateb yma. Beth sydd angen i mi ei wneud?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi gysylltu â ni ar conference@nus-wales.org.uk neu 01625 413 252.